TEK OCAKLI SİSTEM

Bu sistem bir ocak ve bir güç ünitesinden oluşmaktadır. Arzu edildiği taktirde bu sistem standart sistem olan ikili ocak sistemine dönüştürülebilmektedir.

STANDART SİSTEM

Bir güç ünitesi ve iki adet ocaktan oluşan sistemdir.

Güç ünitesi transfer şalteri aracılığı ile ergitme işlemi istenilen ocakta yapılabilmektedir.

Arzu edildiği takdirde bu sistemin Melt&Hold sisteme yükseltilişi kolaylıkla yapılabilmektedir.

MELT & HOLD SİSTEM

Bu sistemde iki konvertörden biri ergitme için tam güçte çalışır, diğeri ise tam gücün %10 kadar bir güçle bekletme amaçlı çalışır.

1.ocakta metali ergittikten sonra transfer şalteri ile bu ocağı diğer bekletme konvertörüne geçiririz. 2. Ocakta ise ergitme konvertörü ile ergitme işlemine devam edilir. 1. Ocaktaki analiz işlemleri, ilave katkı malzemeleri ve döküm için geçen zaman zarfında 2. Ocakta ergitme devam eder. Böylece zaman kaybı ortadan kaldırılmış olur.

MELT & HOLD sisteminin avantajları;

Yatırım maliyetleri ikili invertör sistemlerine göre) çok ekonomiktir.

Ocaklarda uygulanan ergitme gücü sürekli olarak %100 olduğundan ergitme hızı diğer ocaklara kıyasla %10 daha fazladır. Bu bağlamda 6 tonluk bir ocaktan 3 vardiyalı bir günde alacağınız fazladan maden 20 tonu bulur.

İki bağımsız konvertör olması güvenliği arttırır. Bekletme konvertörü arızalandığında ergitme konvertörü ile döküme devam edilebilir.

Hold (Bekletme) konvertörünün Gücü ve frekansı kullanıcı isteğine göre dizaynı değiştirilebilir.

EXTENDED POWER SISTEM

Bu sistemde, Toplam güç istediğiniz oranda iki ocak arasında paylaştırılır. vecofoundry Extended power sisteminde iki bağımsız çalışan konvertör, bir trafodan beslenmektedir. Bu İki doğrultucu (redresör) ve iki çevirici (invertör) var demektir.

Extended power sistemin diğer çift invertörlü sistem üreticilerine göre üstünlükleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir.

İki bağımsız sistemin anlamı maksimum güvenlikte çalışmak demektir. Çalışma sırasında güç ünitelerinden birisi arıza yaptığı zaman diğer ünite ile tam güçte çalışmaya devam edilebilir.

Güç ünitelerinden biri bekletme durumunda çalışırken, diğer ünitenin ergitme gücünden hiçbir zaman güç kullanmaz. Giriş trafosu konvertör gücünden büyük seçildiğinde örneğin %10 daha büyük ; bir ocakta tam güçte ergitme işlemi yapılırken diğer ocağı konvertör gücünün %10 değerinde çalıştırılarak ergimiş metal için analiz, ısıtma ve bekletme işlemleri yapılabilmektedir.

Toplam güç her iki güç ünitesinde istenilen oranda paylaştırılabilir.

Uzun vadede Extended sisteme sadece bir trafo daha eklenerek ergitme kapasitesi 2 katına çıkarılabilir. (Örneğin saatte 8T metal kapasitesi olan extended sistem yapılacak trafo eklemesiyle saate 16T metal kapasitesine çıkarılabilir.)

TRIPLE SISTEM

Triple furnace sistemi metalin ergitme süresince konvertör kapasitesinin mümkün olan en yüksek mertebede kullanılması ve atık zamanların ortadan kaldırılması için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistemi başarmak için iki adet konvertör ve 3 adet ocak kullanılmaktadır. Triple sistemin sağladığı önemli avantajlar aşağıdaki gibidir.

TRIPLE OCAK SISTEMI İKI ALTERNATIF TIPTE DIZAYN EDILEBILIR

1. TRAFO ILE BESLENEBILME

Yeterli gücün olmadığı işletmelerde sistem yüksek gerilim trafosu ile beslenecek şekilde dizayn edilebilir.

2. MÜŞTERI ALÇAK GERILIM ENERJISI ILE BESLENEBILME

Müşterinin işletmesinde yeterli güçte alçak gerilim var ise, sistem doğrudan alçak gerilimden beslenecek şekilde dizayn edilir. Böylece ilave bir yüksek gerilim trafosuna ihtiyaç kalmaz. Güç dağılım şemasında gösterildiği gibi, iki ocak arasındaki geçiş zamanları harici ki bu süre 10 saniye civarındadır, ergitme süresi boyunca tüm enerji ergitilecek metale verilmiştir. Bu kadar kısa sürede ocak değiştirmeyi pnömatik transfer şalterleri sağlar.

TRIPLE & HOLD SİSTEM

Triple&Hold Endüksiyon ocağı sistemi, iki adet ergitme konvertörü ile birlikte bir bekletme konvertörünün 3 ocağa birden bağlanabilmesi ile oluşturulmaktadır. Bu sistemde iki ocak sürekli ergitmede, bir ocak da bekletme pozisyonundadır.

Yukarıda tarif edilen avantajlara ek olarak bekletme konvertörü sisteme ilave edilirse, döküm süresi boyunca ergimiş metal sıcaklığını sürekli olarak sabit tutmak mümkün olacaktır.